Bảng giá thị trường NIPPON (có hiệu lực từ ngày 01/09/2017)